ČINNOST A VYBAVENÍ

Go to stavební výroba

stavební výroba

Provádíme zemní práce, zakládání budov, opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, protlaky, veškeré bourací demoliční práce, zabýváme se také zřizováním pozemních komunikací a ploch z betonové dlažby a drceného kameniva a rekonstrukcemi vodních toků

Go to Nákladní vozidla

Nákladní vozidla

Tatry s přívěsem, kontejnerem, domíchávače s pumpou, dempry, valníky, multikáry, tahače s návěsem, avie

Go to stroje

stroje

Strojový park – traktorbagry, bagry pásové a kolové, kráčející bagr, minibagry, zařízení na protlaky, válce samohybné a ručně vedené, vibrační desky a pěchy, vysokozdvižný vozík

Go to betonárka

betonárka

Betonárna typ B20 s hodinovým výkonem 15 m3 čerstvého betonu. Sezonní provoz. Obchodník René Darmovzal telefon: 603 165 248 darmovzal1@seznam.cz Dispečer Jindřich Darmovzal telefon: 737 215 741 jindradarmovzal@seznam.cz

Go to půjčovna strojů a nářadí

půjčovna strojů a nářadí

Půjčujeme nářadí Hilti vrtačky,sbíjecí kladiva válce ručně vedené,vibrační desky a pěchy,ponorná kalová čerpadla a jiné

Go to Mobilní recyklace a prodej materiálu

Mobilní recyklace a prodej materiálu

Provádíme mobilní recyklaci stavebních odpadů – beton a cihly drtíme k dalšímu použití. na betonárce prodáváme drcené kamenivo, písek a recyklovaný materiál

Jsme soukromá stavební firma působící v Moravskoslezském kraji od roku 1994. Jsme tým stavbyvedoucích, mistrů, řemeslníků, účetních, řidičů,strojníků a dalších. S námi se můžete spolehnout na více než 20 let zkušeností v oblasti pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.Zajišťujeme opravy, rekonstrukce i nové investice

Z našich staveb

Rekonstrukce potoka

Liptáň
2009-Oprava podélného a příčného opevnění Liptáňského potoka

Boulder centrum

Rýmařov
2010-vybudování sportovního hřiště-Boulder centrum.

Oprava potoka

Slezské Rudoltice
2011-provedení kamennéno dna a opevnění břehů záhozem z lomového kamene.

Parkoviště a kanalizace Penny

Vrbno pod Pradědem
2012-Provedení zpevněných ploch ze zámkové dlažby a montáž venkovní kanalizace.

Štola RD

Zlaté Hory
2013-Betonáž paždíků RD Zlaté Hory a zabezpečení vstupu do štoly

Příprava stavby haly

Česko-slezská výrobní, a.s.-Zlaté Hoty
2014-Odkop svahu a vyhloubení stavební jámy 30 000m3 na hale lakovny.

Rekonstrukce chodníku

Zlaté Hory
2015-Výstavbau chodníku na ulicích Nádražní a Krnovská o celkové délce 365 m a nasvícení 2 přechodů pro chodce.

Výstavba haly

Zlaté Hory
2015-provedení zemních prací,inženýrských sítí,základů,podezdívek a podkladních vrstev podlahy na stavbě výrobní haly

Chodník a lávka

Mikulovice
2016-realizace chodníku v souběhu se silnicí II/457. Stavba lávky pro pěší překonávající náhon. Jedná se o dřevěnou konstrukci lávky uložené na ŽB opěrách. Nosná konstrukce sestává z čtyř kusů dřevěných lepených nosníků, na tyto je umístěna dubová mostovka.

Oprava zdi

Slezské Rudoltice
2016- Rozebrání a znovu vyzdění kamenné zdi, oprava oplocení , vyspravení brány a branky. Výstavba nové márnice z lomového kamene.

Jurty

Branná
2017-Vybudování oddechového zázemí penzionu Na vršku

Stavba rybníka

Vikantice
2018-stavba rybníka s výpustným zařízením nádrže – žb požerák s dřevěnou dlužovou stěnou a odpadním korytem, s bezpečnostním přelivem s opevněním kamennou rovnaninou.

Oprava lesní cesty

Lesní cesta K mostu na Portál
2018- odvozní zpevněná ceta s celoročním provozem s konstrukcí o únosnosti 40t, lesní komunikace typu 2L, 3.5/30 celoročně sjízdná, šířka v koruně v přímé 3.5m s rozšířením v obloucích dle normy,nové podélné i příčné odvodnění a hospodářské sjezdy a skládky dříví

Inženýrské sítě

Zlaté Hory
2018-položení 185 m rozvodů vody, 175 m splaškové a 120 m dešťové kanalizace v lokalitě za školou.

CHODNÍK POLSKÁ

Zlaté Hory
2019 – rekonstrukce stávajícího chodníku z betonových silničních panelů celkové délky 51,75 m. Začátek nového úseku je z kamenných prvků a jejich imitace, zbývající část je z betonových prvků (zámková dlažba, obrubníky).

Sjezd-Suchý sklad

k.ú. Karlovice
2019 – odvozní zpevněný sjezd s celoročním provozem, šířka v koruně 6,5m, se směrovými oblouky o R = 9,0 m. Délka zpevněného sjezdu od hrany komunikace II/452 je 25,0 m. Povrch komunikace je z asfaltové směsi a silničního krajníku v místě napojení na silnici II/452. Pod sjezdem je nový propust z plastových trub DN 600mm.

Muzikantská stezka

Jeseník
2019-Úprava části stávající Muzikantské stezky v Jeseníku na lázeňskou kolonádu-terénní úpravy krajnic, na samotné stezce je nová skladba mechanicky zpevněného kameniva, umístění dvou dřevěných lavic a jedné informační tabule.

Suchý sklad

k.ú. Karlovice
2019 – sklad dřevní hmoty Čáslavský; provedeno zpevnění pojízdného pruhu (obratiště) ve tvaru kapky( panelová plocha 970 m2 a štěrková plocha 110 m2) a terénní úpravy.

CHODNÍK A LÁVKA

Rýmařov
2020-Vybudovaní chodníku a lávky pro pěší podél silnice II/370 (ulice Okružní) v intravilánu města Rýmařov. Trasa chodníku vede v zelených plochách podél silnice II/370

Valštejnka v km 2,660-4,000

Valštejn
2020-Vybudování podelného a příčného opevnění stabilizace dna a celkově koryta toku v místě jeho namáhání. úpravy zachovávají přírodě blízký charakter koryta

Kobylí potok v km 0,000-9,370

Krásné Loučky
2021-oprava a rekonstrukce podélného opevnění (zejména zdí a kamenné rovnaniny) a příčných objektů (prahů, kamenných pasů, skluzů) Kobylího potoka, jež jsou v různém stavu poškození, spolu se zajištěním směrové a výškové stabilizace toku s odstraněním sedimentů ze dna vodního toku.

Rekonstrukce vodní nádrže

Kříšťanovice
2022-2023 Vodní nádrž odtěžení sedimentu a oprava opevnění břehů nádrže a oprava odtokového objektu a odběrného objektu

Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem

Vrbno pod Pradědem
2023-stavba hráze s retenční nádrží a svodných průlehů je zachycení a neškodné odvedení přitékajících povrchových a dešťových vod z dílčího povodí zájmového území do stávající stokové sítě

Dřevěná lávka pro pěší

Zlaté Hory
2023 – Demontáž stávající a zřízení nové mostní lávky Nosnou část dřevěné lávky tvoří ocelové válcované nosníky uložené a kotvené do betonové mostní opěry kryté kamenným gabionem.